Beslutat i Socialnämnden om korttidsstillsyn för skolungdomar med särskilda behov över 12 år enligt LSS

Socialnämnden fattade igår ett beslut rörande korttidstillsyn för skolungdomar med särskilda behov över 12 år enligt LSS. Verksamheten drivs idag på Jordbrogården och Lilleken. Vi tog ett beslut om att utbildningsförvaltningen blir ny utförare. Utbildningsförvaltningen kommer att placera verksamheten i Riksäpplet och samtidigt kommer kultur- och fritidsförvaltningen placera sin fritidsgårdsverksamhet på samma plats. Detta betyder att verksamheten hålls ihop.

Förslaget var uppe i socialnämnden första gången i november men återremitterades så att dialogmöten kunde ordnas med föräldrar och ungdomar. Nu när förslaget kom tillbaka så bygger den på just det som sades på dessa dialogmöten, och det är att vi håller ihop verksamheten.

Vi kommer fortsatt att ge ungdomarna en sammanhållen verksamhet efter skoltid och under kvällar och vi kommer att ta tillvara de goda erfarenheterna med verksamheten på Jordbrogården. Utbildningsförvaltningen kommer fortsatt att ha dialog med föräldrar och ungdomar inför övergången. Förvaltningschefen på socialförvaltningen får i samråd med utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen besluta från vilket datum övergången sker.

Ersättningsmodellen, som använts sedan oktober förra året, kommer att ses över i juni. Om det skulle vara nödvändigt kommer ersättningen att justeras.

Socialnämnden fattade ett enigt beslut vilket betyder att alla politiska partier i socialnämnden står bakom detta.

Hela ärendet som behandlandes finns på följande länk:http://haninge.se/kommun-och-politik/moten-och-protokoll/ under rubriken Socialnämnden.