Föreningsbidrag från socialnämnden

Socialnämnden ger årligen bidrag på nästan 2,3 miljoner att fördela till föreningar så är det lämpligt att jag beskriver nämndens arbete inom detta arbete.

Syftet med socialnämndens bidragsreglemente är att ge en grundläggande och stabil bas för ideella föreningarnas verksamhet och utveckling i Haninge kommun. Genom föreningsbidraget vill socialnämnden utveckla föreningslivet och entusiasmera det engagemanget som finns hos dem som verkar inom ideella föreningar.

Arbetet inom ideella föreningar utgör en del av basen i det civila samhället och demokratin och är ett viktigt komplement till den kommunala verksamheten. Detta innebär inte att kommunen på något sätt frånsäger sig sitt ansvar och finansieringen av välfärdstjänster utan ser det som ett tillfälle för att stärka föreningarnas roll som en viktig aktör och dialogpartner.

Föreningsbidragets utformning och storlek ska stärka ideella föreningars självständighet gentemot kommunen.

När vi beviljar föreningsbidrag utgår vi ifrån socialnämndens reglemente för föreningsbidrag. Där kvalitetssäkrar vi fördelningen av de bidrag vi ger. Det finns några generella kriterier.

• Föreningen är en ren ideell förening. Förening som främjar sina medlemmars ekonomiska intressen anses inte ha ett ideellt ändamål och omfattas därmed inte av dessa riktlinjer.

• Föreningen är religiöst och partipolitiskt oberoende.

• Föreningen har ett organisationsnummer.

• Föreningen har en demokratiskt vald styrelse och antagna stadgar.

• Föreningen har minst en namngiven kontaktperson bosatt i Haninge kommun såväl för medlemmar som för socialförvaltningen.

• Föreningen samarbetar vid behov med kommunen. Det kan till exempel handla om att delta i olika forum för samråd eller att föreningen bidrar med information eller samverkar kring särskild problematik.

• Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt vedertagna svenska demokratiska principer, följa gällande lag samt erkänna alla människors lika värde och visa gott omdöme.

• Föreningen verkar för jämställdhet och motverka alla former av diskriminering.

• Föreningen låter socialnämnden ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar som krävs för att styrka rätten till fortsatt bidrag.

Det finns en diskussion om att föreningsbidrag i olika sammanhang till föreningar som exempelvis bidrar till radikalisering. Hur säkerställer vi att detta inte sker.

Vi kollar att de är registrerade som förening och har sitt säte i Haninge. Samfund beviljas inte föreningsbidrag. Vi för dialog med föreningarna, vi gör uppföljning och vi har lokal kännedom. På så vis får vi insyn i föreningens arbete. Vi har alltså rutiner för att kontrollera detta.

Om det sker missförhållanden i föreningslivet idag så kan man som person höra av sig till kommunen så kollar vi upp detta. Inom socialnämnden har vi det senaste halvåret sett resultatet av detta. Jag kontaktades som ordförande av personer som hade information om missförhållanden i en av de föreningar som socialnämnden skrivit ett långsiktigt avtal med. Efter att dessa inkommit till mig så bad jag socialförvaltningen att utreda detta och återkomma till socialnämnden med eventuellt förslag till hantering. Informationen som vi fick resulterade i att avtalet mellan kommunen och föreningen i fråga sades upp.